Director General - Manon Emilia Cristoloveanu                 


Sediul din Str. Brailei nr.138b Galati

Telefon: 0236 412332

Fax: 0236 479476

Email: director_general@dgaspcgalati.ro


Directorul executiv indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

1. Exercita atributiile ce revin DGASPC in calitate de persoana juridica;

2. Exercita functia de ordonator secundar de credite;

3. Intocmeste proiectul bugetului propriu al DGASPC si contul de incheiere a exercitiului bugetar, pe care le supune avizarii colegiului director si aprobarii Consiliului Judetean Galati ;

4. Elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Judetean Olt proiectul strategiei anuale, pe termen mediu si lung, de restructurare, organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, avand avizul colegiului director si al comisiei;

5. Elaboreaza proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenta sociala si protectie a drepturilor copilului, stadiul implementarii strategiilor prevazute la lit.d) si propunerile de masuri pentru imbunatatirea acestei activitati, pe care le prezinta spre avizare colegiului director si apoi comisiei pentru pentru protectia copilului;

6. Aproba statul de personal al DGASPC; numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul DGASPC, potrivit legii; elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Judetean Galati statul de functii al DGASPC, avand avizul colegiului director;

7. Controleaza activitatea personalului din cadrul DGASPC si aplica sanctiunile disciplinare acestui personal;

8. Constată contraventiile si propune aplicarea sanctiunilor prevazute la art.135 din Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

9. Este vicepresedintele comisiei pentru protectia copilului si reprezinta DGASPC in relatiile cu aceasta;

10. Asigura executarea hotararilor comisiei pentru protectia copilului;
11. Alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărîri ale Consiliului Județean Galati.

_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati