Legislatie aplicabila in cadrul DGASPC Galati

-Ordin 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap*)

-Ordin nr. 205 din 27/02/2008 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

-Ordin 559/2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap

-Hotărâre nr. 430 din 16/04/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

-Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată

-Hotărâre nr. 1168 din 26/09/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

-Ordin nr. 9553/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Grupului tematic de lucru pentru coordonarea naţională a activităţilor de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane

-Hotărâre nr. 61din 11/06/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

-Hotărârea nr.3/2007 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare de plasament;

-Hotărârea nr.289/2007 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

-Hotărârea nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-Ordonanţa de Urgenţă nr.14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-Legea nr. 251/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public;

-Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala;

-Hotărârea de Guvern nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale in Romania;

-Ordonanţa nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pe anul 2006.

-Ordonanta de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

-Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenta socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenta socială/persoane cu atribuţii de asistenta socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

-Ordinul nr. 100/2006 pentru aprobarea Planului-cadru de acţiune în vederea reintegrarii sociale a copiilor strazii;

-Ordinul nr. 101/2006 privind aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru centrul maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde ;

-Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se afla la munca în străinătate;

-Ordinul nr. 280/2006 privind introducerea informaţiilor din sistemul de protecţie a copilului în baza de date Child Welfare Monitoring and Tracking Information System;

-Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;

-Ordinul nr. 287/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrarii sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

-Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

-Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

-Ordinul nr. 9055/2006 pentru stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2006;

-Legea nr. 202/2005 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati;

-Legea nr. 246/2005 cu privire la  asociatii si fundatii;

-Hotărârea nr. 411/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârea de Guvern nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice şi pentru modificarea art.3 din Hotărârea de Guvern nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

-Hotărârea de Guvern nr.  686/2005 pentru aprobarea strategiei nationale in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie;

-Hotărârea nr.924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;

-Ordonanţa de Urgenţă nr.39/2005 pentru modificarea Art.84 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public;

-Hotărârea de Guvern nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 - 2013 ;

-Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

-Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

-Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiilor;

-Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

-Hotarârea nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;

-Ordinul nr.21/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii (SMO) privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;

-Ordinul nr.25/2004 pentru aprobarea SMO pentru centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi;

-Ordinul nr.27/2004 pentru aprobarea SMO privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi;

-Ordinul nr. 304/2004 privind aprobarea instructiunilor de organizare si functionare unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;

-Ordinul nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a CPC;

-Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003;

-Legea nr. 217/2003 privind combaterea violentei in familie;

-Legea nr. 386/2003 pentru modificarea şi completarea art.41 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului      nr.  60/2001 privind achiziţiile publice;

-Hotărârea de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice;

-Hotararea nr.679/2003 privind criteriile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal;

-Hotărârea nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

-Ordinul nr.35/2003 pentru aprobarea SMO pentru asigurarea protectiei copilului la asistent maternal si ghidul metodologic de implementare a acestor standarde;

-Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

-Legea nr. 212/2002 pentru aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice;

-Legea nr. 247/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;

-Legea nr. 195/2001 privind voluntariatul;

-Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat;

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice;

-Hotărârea nr.  461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului     nr.  60/2001 privind achiziţiile publice;

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;

-Ordinele nr. 1012, 1013, 1014/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de bunuri/servicii/lucrări;

-Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

-Hotărârea de Guvern nr. 626 / 2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public;

-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 aprobata prin Legea 519/2002 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotărârea de Guvern nr. 966/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârea de Guvern nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

-Hotărârea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

-Ghid metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap ;

-Ghidul metodologic de implementare a SMO pentru asigurarea protecţiei copilului la AMP ;

-Regulament   de Organizare si Functionare al DGASPC Galati._____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati