Formulare si acte utile


 

1.      Adoptii

ACTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI DE ADOPTIE  

CERERE DE EVALUARE

CERTIFICAT MEDICAL

FISA MEDICALA COPIL

FISA MEDICALA FAMILIE 

2.      Birou Consiliere Si Informare Sociala

CEREREA DE ACCEPTARE

3.      Centru  de Asitenta a Victimilor Traficului de Persoane Adulte

CERERE DE ASISTARE PERSOANA TRAFICATA

4.      Directia de Asistenta Sociala a Persoanelor  Adulte

CERERE DE LUARE IN EVIDENTA

CERERE FACILITATI

DECLARATIE DOSAR ADULTI

DECLARATIE DOSAR MINORI

5.      Birou Resurse Umane

FORMULAR INSCRIERE CONCURS

CV MODEL  EUROPEAN

6.      Serviciul Rezidential Adulti

CEREREA DE ASISTARE IN CENTRE REZIDENTIALE PENTRU PERSOANE ADULTE

7.      Secretariatul Comisiei de Evaluare Persoane cu Handicap Adulte

CONTESTATIE

8.      Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

Cerere de evaluare complexă în vederea admiterii in centre publice rezidentiale sau de zi

Cerere de evaluarea complexa în vederea încadrarii într-un grad de handicap

Cerere de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap pentru legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Cerere de evaluare complexă în vederea eliberarii cerificatului de orientare profesională

Referat medical

Scrisoare medicala

9.      Serviciu Asitenta Maternala

CERERE DE EVALUARE IN VEDEREA ELIBERARII ATESTATULUI DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

CURRICULUM VITAE

10.   Serviciului de Evaluare Complexa Copii

LISTA DE ACTE NECESARE PENTRU INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP COPII PROGRAM CU PUBLICUL -  SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI GALAȚI

Conform Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sanatatii si al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale, pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal depun la sediul DGASPC Galați (Galați str. Brăilei nr.138 B) – Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati, cel puțin următoarele documente lizibile:

 

- Cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap;

- Fotocopii ale certificatului de naștere a copilului si a actului de identitate;

- Fotocopii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal: carti de identitate si certificat de casatorie/hotararare de

   divort, orice alte acte, dupa caz.;

- Fotocopie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului,  

   (de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;)

- Ancheta sociala

           - pentru copiii cu domiciliul in Galați – este efectuata de Autoritatea Tutelara Galati

           - pentru copiii cu domiciliul in localitatie din judet – este efectuata de unitatile administrativ teritoriale (primarii);

- Fișa medicală sintetică completata de medicul de familie al copilului sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paleative;

- Certificatul medical tip A5 eliberat de orice unitate medicala din tara, abilitata de DSP să elibereze acest certificat; in

   certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet - boala principală, bolile asociate și alte boli - și codul de boală

   prevăzut de Clasificația Internațională a Maladiilor, respectiv CIM-10; Termenul de valabilitate al certificatului medical tip A5

   este stabilit de medicul care îl emite, însă nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 4 ani.

- Copii ale documentelor medicale adiționale – dupa caz, scrisoare medicală, bilet de externare, rezultate investigații,

   audiograma vocala, audiograma tonala, examen endoscopic, O.R.L, examen fonetic, examen logopedic, buletine de analiza,

   spirometrie, teste spirografice sau gazometrie sanguina, radiografii si evaluare de la recuperare. 

- Fișa de evaluare psihologică, atunci când este cazul;

- se realizează de către psihologi cu drept de liberă practică, cu atestat în psihologie clinică, din sectorul public sau privat;

- evaluarea psihologică este obligatorie la prima încadrare în grad de handicap;

- in cazul copiilor cu dizabilități fizice, somatice, senzoriale și boli rare fără tulburări psihice, evaluarea psihologică nu este obligatorie la reîncadrarea în grad de handicap și, dacă se consideră necesară, se realizează numai la recomandarea medicului de familie sau a celui de specialitate;

- in cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap;

- Fișa psihopedagogică;

- este realizată, după caz, de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, dirigintele pentru învățământul gimnazial și liceal, în colaborare cu consilierul școlar și profesorul itinerant și de sprijin, alți profesioniști din echipa multidisciplinară.

- Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;

- Copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare, atunci când este cazul;

- Documente din care sa rezulte veniturile familiei (adeverinta de venituri, cupoane de pensie etc.)

11.   Serviciului RelatiiPublice si Prestatii Sociale Persoane cu Handicap

CERERE DE LUARE IN EVIDENTA CONFORM LEGII NR. 448/2006

CERERE ACORDARE DREPTURI CONFORM LEGII NR. 448/2006

DECLARATIE VENIT

12.   Serviciul Evaluare Initiala

ACTE NECESARE INSTITUIRII MĂSURII DE PLASAMENT

13.   Serviciul de Asistență Persoane Defavorizate și Management de Caz Persoane Adulte

Compartimentul violenta domestica

-          Cerere servicii sociale

-          Declaratie victime

Compartiment de asistenta persoane defavorizate

-          Cerere servicii sociale

Acte necesare rovinieta

Conform Legii 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare pot solicita rovinietă gratuită trei categorii de persoane:

1. Proprietarul / coproprietarul autoturismului este persoană cu handicap.

 În acest caz pentru obtinerea rovinietei gratuite sunt necesare următoarele documente:

- cerere tip Anexa 1;

- copie CI/ BI persoanei cu handicap;

- copie certificat de încadrare în grad de handicap;

- copie carte de identitate sau certificat de înmatriculare autoturism;

- copie CI/ BI proprietar masina;

- copie certificat de casatorie;

- declaratie coproprietar;

- instiintare;

2. Însoţitorul persoanei cu handicap grav(minor/adult),proprietar autoturism care asigură transportul persoanei cu handicap

 În acest caz pentru obţinerea rovinietei gratuite sunt necesare următoarele documente:

- cerere tip Anexa 2;

- copie CI/BI proprietar autoturism si al persoanei cu handicap;

- copie certificat de încadrare în grad de handicap

- copie carte de identitate sau certificat de înmatriculare autoturism;

- copie CI/BI curator/tutore;

- copie curatelă/interdicţie;

- copie CI/BI si certificat de căsătorie asistent maternal;

- copie hotărâre plasament;

- declaraţie pe propria raspundere se completează , după caz :

                                          - de persoana cu handicap adultă;

                                    - de reprezentantul legal al minorului cu handicap;

                                    - de curator/tutore/asistent maternal pentru persoana cu handicap care nu se poate reprezenta;

- instiintare;

3. Asistentul personal al persoanei cu handicap grav proprietar autoturism.

 În acest caz pentru obţinerea rovinietei gratuite sunt necesare:

- cerere tip Anexa 3;

- copie CI/ BI proprietar autoturism

- copie CI/ BI persoanei cu handicap;

- copie certificat de încadrare în grad de handicap;

- copie carte de identitate sau certificatul de înmatriculare autoturism;

- copie contract de munca asistent personal proprietar de autoturism;

- instiintare;

Documentaţia se depune până la data de 15 ale lunii în care expiră termenul de valabilitate al rovinietei la

sediul DGASPC GALATI  Str. Brailei Nr. 138B Tel. 0236311086 sau 0236311087, INT. 143,  biroul 6.

la adresa de mail : rovinieta@dgaspcgalati.ro

prin posta la adresa de mai sus amintita

Site verificare rovinieta : www.cnadnr.ro

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE

_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati