- Politica de confidentialitate
                     
 - Informare catre persoanele vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre DGASPC Galati - Informare catre persoanele vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal respectiv imaginea, prin
   intermediul sistemului de supraveghere video - Model de Cerere privind exercitarea drepturilor la: acces, rectificare, stergea datelor, restrictionarea prelucrarii,
   portabilitatatea datelor, opozitie - Model de Cerere privind accesul la date cu caracter personal a persoanelor vizate (imagini video)


- Responsabil cu protectia datelor:
   Compartimentul control intern si asigurarea calitatii,
   tel. 0236/311086 sau 0372848112, int.157,
   e-mail: comp_control_caltate@dgaspcgalati.ro
 
_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati