Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

1.    Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

2.    Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.    Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

4.    Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.    Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.    Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;

7.    Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020;

8.    Hotărârea Guvernului nr. 655/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale „ O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi „2016-2020;

9.    Hotărârea Guvernului nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020;

10.  Legea 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale,cu modificările şi completările ulterioare;

11.  Hotărârea nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197 din 2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale,cu modificările şi completările ulterioare;

12.  Hotărârea Guvernului  nr. 867 / 2015, actualizată, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,cu modificările şi completările ulterioare;

13.  Hotărârea Guvernului   nr. 978 / 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;

14.  Ordin 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru servicii sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;

15.  Ordin nr. 26/2019 privind aprobarea <LLNK 12019     0840LS71   0 19>Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale  de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială;

16.  Ordin nr. 27 din 2019 privind aprobarea <LLNK 12019     0840LSO1   0 19>standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor ;

17.  Ordin nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale  destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice;

18.  Ordin nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie  a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor  acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale;

19.  Ordin 81/2019  privind standardele minime  de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;

20.  Ordin nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

21.  Ordin 286/2006 privind aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;

22.  Ordin 287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrarii sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standard;

23.  Ordin288/2006 – privind standardele minime obligatorii pentru managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;

24.  Legea nr. 217 /2003 (*republicată*)pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare;

25.  Hotărârea Guvernului  nr. 365/2018 privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 precum și planul operațional pentru perioada 2018 – 2021 pentru implementarea strategiei;

26.  Ordin nr. 2.524 / 2018 pentru aprobarea <LLNK 12018     0270LS51   0 12>Metodologiei privind modalitatea  de participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile  de specialitate publice sau private;

27.  Ordin nr. 2.525 / 2018 privind aprobarea <LLNK 12018     0310LS31   0 10>Procedurii pentru intervenţia de urgenţă  în cazurile de violenţă domestică;

28.  Hotărârea Guvernului  nr. 1017/2018 pentru aprobarea <LLNK 12018     0110 381   0 22>Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;

29.   Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1019/2018 privind procedura de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap;

30.     Hotărârea Guvernului  nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.192, alin.(1) din Legea nr.272/204 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

31.  Ordin 1887/ 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora;

32.  Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012,cu modificările şi completările ulterioare;

33.  Hotărârea Guvernului  nr. 448/2017 pentru aprobarea metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată;

34.  Decizia nr. 661/ 2016 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei;

35.  Hotărârea Guvernului  nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;

36.  Hotărârea Guvernului  nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

37.  Ordin 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

38.  Ordin 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea Metodologiei prntru evaluarea şi intervenţia integrate în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale special, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinte educaţionale special, cu modificările şi completările ulterioare;

39.  Ordin nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

40.  Ordin nr.2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

41.  Legea nr. 678/2001, privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;

42.  Hotărârea Guvernului   nr. 1.443/ 2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

43.  Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, cu modificările şi completările ulterioare;

44.  Hotărârea Guvernului   nr. 1.103 / 2014 , actualizata, pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;

45.  Hotărârea Guvernului  nr. 691/ 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare;

46.  Hotărârea Guvernului nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;

47.  Ordin nr. 219/ 2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;

48.  Ordin nr. 1.733 din 19 august 2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament, cu modificările şi completările ulterioare;

  _____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati