Formulare si acte utile


 

1.      Adoptii

ACTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI DE ADOPTIE  

CERERE DE EVALUARE

CERTIFICAT MEDICAL

FISA MEDICALA FAMILIE 

2.      Birou Consiliere Si Informare Sociala

CEREREA DE ACCEPTARE

3.      Centru  de Asitenta a Victimilor Traficului de Persoane Adulte

CERERE DE ASISTARE PERSOANA TRAFICATA

4.      Directia de Asistenta Sociala a Persoanelor  Adulte

CERERE DE LUARE IN EVIDENTA

CERERE FACILITATI

DECLARATIE DOSAR ADULTI

DECLARATIE DOSAR MINORI

5.      Birou Resurse Umane

FORMULAR INSCRIERE CONCURS

CV MODEL  EUROPEAN

DECLARATIE DE INTERESE

DECLARATIE PRIVIND INCOMPATIBILITATI

DECLARATIE DE AVERE

6.      Serviciul Rezidential Adulti

CEREREA DE ASISTARE IN CENTRE REZIDENTIALE PENTRU PERSOANE ADULTE

7.      Secretariatul Comisiei de Evaluare Persoane cu Handicap Adulte

Prin prezenta vă informam că au fost aduse modificări la Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/30.06.2017, art. I, alin. 31, alin. (5) al articolului 87 din Legea nr. 448/2006, se modifica şi va avea urmatorul cuprins :

« (5) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciara de timbru. » 

 

8.      Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU COMISIA DE EVALUARE A                           PERSOANELOR CU HANDICAP ADULTE                      

      Cererea şi actele doveditoare se depun de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă, la sediul /registratura DGASPC sau in format electronic pe adresa de mail SEC_ADULTI_GALATI@DGASPCGALATI.RO  (DOCUMENTELE SCANATE IN FORMAT PDF)

Cerere de evaluare complexă în vederea admiterii in centre publice rezidentiale sau de zi

Cerere de evaluarea complexa în vederea încadrarii într-un grad de handicap

Cerere de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap pentru legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Cerere de evaluare complexă în vederea eliberarii cerificatului de orientare profesională

Acte necesare întocmirii dosarului pentru incadrare in grad de handicap- persoane adulte

Referat medical

Scrisoare medicala

9.      Serviciu Asistenta Maternala

Pentru Atestarea asistentului maternal profesionist online va rugam sa accesati AICI

CERERE DE EVALUARE IN VEDEREA ELIBERARII ATESTATULUI DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST

CURRICULUM VITAE

10.   Serviciului de Evaluare Complexa Copii 

 

LISTA DE ACTE NECESARE PENTRU INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP COPII PROGRAM CU PUBLICUL -  SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI CU DIZABILITĂȚI GALAȚI

        Conform Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sanatatii si al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale, pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal pot face programări și depune următoarele documente lizibile.

Ø  la sediul DGASPC Galați (Galați str. Brăilei nr.138 B) – Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati

Ø   sau în format electronic pe adresa de email SEC_COPII_GALATI@DGASPCGALATI.RO

- Cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap;

- NOTA DE INFORMARE

- CONSIMŢĂMȂNT AL PERSOANEI VIZATE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- Certificatul de naștere a copilului si  actul de identitate;

- Actele de identitate a părinților / reprezentantului legal: carti de identitate si certificat de casatorie / hotararare de divort, orice alte acte, dupa caz.;

- Documentul prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, (de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;)

- Ancheta socială

- Factori de mediu

- pentru copiii cu domiciliul in Galați – formularul se găsește la sediul Autorității Tutelare și este întocmită de către aceasta

- pentru copiii cu domiciliul in localitatile din judet – este efectuata de unitatile administrativ teritoriale (primarii), anexă formular

- Fișa medicală sintetică completata de medicul de familie al copilului sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paleative;

- Certificatul medical tip A5 eliberat de orice unitate medicala din tara, abilitata de DSP să elibereze acest certificat; in certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet - boala principală, bolile asociate și alte boli - și codul de boală prevăzut de Clasificația Internațională a Maladiilor, respectiv CIM-10; Termenul de valabilitate al certificatului medical tip A5 este stabilit de medicul care îl emite, însă nu poate fi mai mic de 3 luni și nici mai mare de 4 ani.

- Documente medicale adiționale – dupa caz, scrisoare medicală, bilet de externare, rezultate investigații,  audiograma vocala, audiograma tonala, examen endoscopic, O.R.L, examen fonetic, examen logopedic, buletine de analiza, spirometrie, teste spirografice sau gazometrie sanguina, radiografii si evaluare de la recuperare. 

- Fișa de evaluare psihologică, atunci când este cazul;

- se realizează de către psihologi cu drept de liberă practică, cu atestat în psihologie clinică, din sectorul public sau privat;

- evaluarea psihologică este obligatorie la prima încadrare în grad de handicap;

- in cazul copiilor cu dizabilități fizice, somatice, senzoriale și boli rare fără tulburări psihice, evaluarea psihologică nu este obligatorie la reîncadrarea în grad de handicap și, dacă se consideră necesară, se realizează numai la recomandarea medicului de familie sau a celui de specialitate;

- in cazul copiilor cu dizabilități mintale, psihice și asociate, precum și în cazul copiilor cu HIV/SIDA și boală canceroasă, evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap;

- Fișa psihopedagogică;

- este realizată, după caz, de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar, dirigintele pentru învățământul gimnazial și liceal, în colaborare cu consilierul școlar și profesorul itinerant și de sprijin, alți profesioniști din echipa multidisciplinară.

- Certificatul de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;

- Certificatul  de orientare școlară și profesională în vigoare, atunci când este cazul;

- Documente din care sa rezulte veniturile familiei (adeverinta de venituri, cupoane de pensie etc.)

11.   Biroul de Stabilire Prestatii Sociale Persoane cu Handicap

-      Cerere sistare prestatii sociale

-      Formulare credit auto

-      Acte necesare pentru credit auto

-      Formulare credit adaptare locuinta

-      Acte necesare pentru adaptare locuinta

-      Cerere pentru decontarea carburantului

-      Optiune pentru decontarea carburantului

-      Cerere card electronic pentru carburant

-      Cerere pentru acordare bonuri cu valoare fiscala (BCF)

Acte necesare rovinieta

Conform Legii 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare pot solicita rovinietă gratuită trei categorii de persoane:

1. Proprietarul / coproprietarul autoturismului este persoană cu handicap.

 În acest caz pentru obtinerea rovinietei gratuite sunt necesare următoarele documente:

- cerere tip Anexa 1 - completata proprietar autoturism sau coproprietar;

- copie CI/ BI persoanei cu handicap;

- copie certificat de încadrare în grad de handicap;

- copie carte de identitate si certificat de înmatriculare autoturism;

- copie CI/ BI proprietar masina;

- copie certificat de casatorie;

- declaratie coproprietar - completata proprietar autotorism;

 

2. Însoţitorul persoanei cu handicap grav(minor/adult),proprietar autoturism care asigură transportul persoanei cu handicap

 În acest caz pentru obţinerea rovinietei gratuite sunt necesare următoarele documente:

- cerere tip Anexa 2 completata de proprietar autoturism;

- copie CI/BI proprietar autoturism si al persoanei cu handicap;

- copie certificat de încadrare în grad de handicap

- copie carte de identitate si certificat de înmatriculare autoturism;

- copie CI/BI curator/tutore;

- copie curatelă/interdicţie;

- copie CI/BI si certificat de căsătorie asistent maternal;

- copie hotărâre plasament;

- declaraţie pe propria raspundere

 

3. Asistentul personal al persoanei cu handicap grav proprietar autoturism.

 În acest caz pentru obţinerea rovinietei gratuite sunt necesare:

- cerere tip Anexa 3 completata de proprietarul autoturismului;

- copie CI/ BI proprietar autoturism

- copie CI/ BI persoanei cu handicap;

- copie certificat de încadrare în grad de handicap;

- copie carte de identitate si certificatul de înmatriculare autoturism;

- copie contract de munca asistent personal proprietar de autoturism;

4. Rovinetele emise se sisteaza in urmatoarele situatii:
          1 In cazul instrainarii autoturismului, titularul rovinietei gratuite depune cererea de sistare la care ataseaza in copie: act identitate, certificatul de radiere a autoturismului,contract de vanzare/cumparare autoturism,declaratie pe propria raspundere ca a anuntat cumparatorul cu privire la sistarea rovinietei;
           2.In caz de deces al persoanei incadrata in grad de handicap, apartinatorii acesteea depun in copie certificatul de deces.

- cerere de sistare

Documentaţia se depune până la data de 15 ale lunii în care expiră termenul de valabilitate al rovinietei la

sediul DGASPC GALATI  Str. Brailei Nr. 138B Tel. 0236311086, INT. 146,  biroul 9.

la adresa de mail : rovinieta@dgaspcgalati.ro

prin posta la adresa de mai sus amintita

Site verificare rovinieta : www.cnadnr.ro

Acte necesare plata cont bancar pentru persoane cu handicap

- Cerere tip cont bancar

- Cerere plata posta

-    poate fi transmisa dupa completare la adresa de posta electronica:  cont@dgaspcgalati.ro

Acte necesare eliberare card european pentru dizabilitate

- Cerere card european pentru dizabilitate

- Fotografie color tip buletin

-          Formular optiune persoana cu handicap grav cu asistent personal

 

12.   Serviciul Evaluare Initiala

ACTE NECESARE INSTITUIRII MĂSURII DE PLASAMENT

13.   Serviciul de Asistență Persoane Defavorizate și Management de Caz Persoane Adulte

-    poate fi transmis dupa completare la adresa de posta electronic:  sapd@dgaspcgalati.ro

-    copie fata verso dupa CI/BI si cupon de pensie daca este cazul

Compartiment de asistenta persoane defavorizate

-          Cerere servicii sociale

14.   Acordare şi distribuire vouchere utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi

      dispozitive asistive şi tehnologii de acces

-   Cerere acordarea vouchere

-   Recomandare privind acordarea de tehnologii si dispozitive asistive

-   Informatii acordare vouchere pentru achizitionarea de dispozitive asistive

-   Angajament

-   LISTA TEHNOLOGII ASISTIVE

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE

_____________________________________________________________________________________________________________
Copyright 2009 DGASPC Galati